Reader Comments

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

by Mr james gun (2019-10-13)


Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ.Bước 2: Xử lý giấy tờ

Trường hợp hồ sơ đăng ký không có thiếu sót:

  • Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;

  • Ghi nhận vào Văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới; trong trường hợp chuyển nhượng một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới cho bên nhận và xác định giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ trong Văn bằng bảo hộ gốc đối với phần chuyển nhượng đó;

  • Ghi nhận vào Sổ đăng ký nhà nước về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

  • Ban bố quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Chuyển giao sở hữu trí tuệTrường hợp hồ sơ đăng ký có thiếu sót:

  • Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối đăng ký hiệp đồng, nêu rõ các khuyết điểm của giấy tờ để người nộp hồ sơ sửa sang các thiếu sót hoặc có quan điểm phản hồi về dự kiến từ chối đăng ký hợp đồng;

  • Ra quyết định khước từ ghi nhận chuyển nhượng nếu người nộp giấy tờ không tu bổ hoặc sửa sang thiếu sót không đạt đề nghị, không có quan điểm phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng về dự định khước từ đăng ký hiệp đồng trong thời hạn đã được ấn định.